Polityka prywatności i cookies

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego naoko-store.pl jest NAOKO z siedzibą w Łodzi, przy ul. ROMANOWSKA 55E LOKAL 13. 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

* Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
* Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
* Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.0.04 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


Sklep ogranicza wykorzystanie danych osobowych swoich Klientów do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówień złożonych drogą internetową. Dane osobowe Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera są wykorzystywane również do informowania o promocjach i nowościach w naszym sklepie. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani żadnym zewnętrznym podmiotom.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klient, który zarejestrował się w naszym sklepie może samodzielnie zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na swoje konto. 

Pliki cookie

Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w naszym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. pliki cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o klikaniu z Twojego komputera.

Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W większości przeglądarek zmiany ustawień dokonasz w menu „Narzędzia”, a następnie zakładce „Prywatność”. Instrukcje dotyczące obsługi cookies oraz ich usuwania znajdziesz w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce.

-------------------------

Privacy policy

The administrator of personal data of the clients of internet store naoko-store.pl is NAOKO established in Lodz, Romanowska 55E street, premises number 13.  

Your personal data entrusted to us is kept and  covered according to regulations specified in the applicable procedural laws:   

  • Act of 29 August 1997 about the protection of personal data (i.e. Journal of Laws from 2002 No. 101, pos. 926 with further change)
  • Act on Electronic Services (Polish Journal of Laws 2002, no. 144, item 1204 with further change ).
  • Regulation of the Minister of the Interior and Administration of April 29, 2004 on the documentation of the personal data processing and technological and organizational conditions which shall be met by devices and IT systems used for the personal data processing(Polish Journal of Laws, no 100, item 1024)

The shop limits personal data usage of it’s clients  to strict minimum  needed for execution of orders placed on-line. Personal data of the clients which expressed their willingness of receiving newsletter, are being used also to inform about promotions and novelties in our shop. The personal data are not communicated to non-relevant third parties and to any other external entities.

Every client has the right to access his personal data and to change it. The client, who has registered in our shop, can independently enter changes of his personal data after logging into his account in our shop.

Cookies

We are interested in getting to know a way in which you use Internet pages in our website. If you agree to that, we keep so-called “cookies” on your computer- this will enable collecting basic data about clicking from your computer.

If you do not agree to that, you can at any time change settings of your browser. In most browsers you can change the settings in menu “Tools” and then in “Privacy” tabs. You may find Instructions concerning “cookies “ support and their deleting  in menu “Help” in your browser.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów