Regulamin konkursu „Stwórz swój projekt w kolekcji Desert Dancer” 


 • 1. 

Postanowienia ogólne 


 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa: 
 2. a) zasady udziału w konkursie „NAOKO x PAULA JAGODZINSKA” (dalej: „Konkurs”), 
 3. b) zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia laureata konkursu, 
 4. c) zasady dotyczące wykorzystania odpowiedzi uczestników na pytanie konkursowe, 
 5. d) postępowanie reklamacyjne, 
 6. e) zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

   1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest NOHATE POLAND Jacek Szyndler z siedzibą w Łodzi, NIP:9471888490, REGON: 100127571, adres e-mail: HELLO@NAOKO-STORE.PL (dalej: „Organizator”) oraz „NAOKO” – Concept101 sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Romanowska 55B/32B, 91-174 Łódź NIP 725-228-83-81

 1. Organizator zobowiązuje się do: 
 2. a) przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie; 
 3. b) przekazania wyników konkursu osobom zainteresowanym w wyznaczonym terminie; 
 4. c) przekazania nagród laureatowi, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; 
 5. d) przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie. 

 1. Konkurs jest przeprowadzony w okresie od 23.06.2023 roku do 4.07.2023 roku, godz: 12:00 przy wykorzystaniu strony internetowej konkurs.naoko-store.pl (dalej: „Strona”). 

 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu i biorąc w nim udział akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. 

 • 2. 

Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które: 
 2. a) ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania; 
 3. b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). 

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §4 ust.1 Regulaminu w imieniu osób trzecich. 

 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności warunków opisanych w §2 ust. 2 Regulaminu. 

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. 

 • 3. 

Komisja konkursowa


 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Do jej obowiązków należy w szczególności ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu (wyłonienie osób biorących w nim udział), a także wybór laureata Konkursu, który otrzyma nagrodę główną. 

 1. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród jego pracowników lub współpracowników. 

 • 4. 

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wypełnić formularz na stronie https://konkurs.naoko-store.pl/paula  do godziny 12:00 4.07.2023r.

 1. Uczestnik może wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w §4 ust.1 Regulaminu więcej niż jeden raz. 

 1. Wybór laureata Nagrody głównej odbędzie się w następujący sposób: 3 osobowa komisja konkursowa oceni w skali od 1 do 10 punktów odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w §4 ust.1 pkt pod względem ich kreatywności. Uczestnik, którego odpowiedź na zadanie konkursowe zostanie najlepiej oceniona przez Komisję, zostanie laureatem Nagrody głównej.

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma wiadomość e-mail w celu dalszej komunikacji mającej na celu odbiór nagrody przez osobę zainteresowaną. 

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej wygraną wysłaną przez Organizatora, laureat konkursu prześle Organizatorowi w drodze korespondencji email swoje następujące dane: 

1) imię i nazwisko, 

2) datę urodzenia, 

3) adres do korespondencji, celem przesłania nagrody. 

4) numer telefonu kontaktowego.

 1. W przypadku: 

1) niewskazania przez laureata Konkursu danych, o których mowa w §4 ust. 6 Regulaminu, terminie tam wskazanym, 

2) gdy okaże się, że laureat nie spełnia warunków udziału w Konkursie, w szczególności określonych w §2 ust.2 Regulaminu, 

3) rezygnacji z nagrody głównej przez laureata Konkursu, nagroda zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 


 • 5.

Nagrody 


 1. Nagrodą główną w konkursie jest:

 • wybrany produkt z kolekcji NAOKO x PAULA JAGODZIŃSKA www.naoko-store.pl

 1. Nagroda główna nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym gotówkę).
 2. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 


 • 6. 

Prawa autorskie 


 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanych przez siebie projektów, w ramach odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane w ramach udziału w Konkursie.

 1. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do uczestnika Konkursu, który z chwilą wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez niego praw autorskich osób trzecich. 

 1. Z chwilą przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe w ramach udziału w Konkursie, uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści odpowiedzi w dowolnej formie, w całości lub w części, poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach prasowych oraz na stronie internetowej Organizatora i jego partnerów handlowych (w tym dystrybutorów i innych podmiotów współpracujących z Organizatorem), a także na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prowadzonych przez Organizatora i jego partnerów handlowych (w tym dystrybutorów i innych podmiotów współpracujących z Organizatorem) oraz do opisania treści odpowiedzi imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

Dodatkowo laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przygotowanego przez niego projektu, który może zostać wykorzystany w kolekcji marki Naoko. 


 • 7. 

Postępowanie reklamacyjne 


 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi Konkursu. 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres email, czytelny podpis uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

 1. Reklamacja powinna być złożona w formie e-mailowej (na adres: HELLO@NAOKO-STORE.PL ) z dopiskiem: Konkurs „Wygraj wyjazd do Paryża”. 

 1. Reklamacje uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem Konkursu nie będą rozpatrywane. 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie,pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

 • 8. 

Przetwarzanie danych osobowych


  1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest z siedzibą w NOHATE POLAND Jacek Szyndler z siedzibą w Łodzi, NIP:9471888490, REGON: 100127571. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: HELLO@NAOKO-STORE.PL oraz Concept 101 NIP 725-228-83-81

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników obejmuje: 
 2. a) w przypadku wszystkich uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, 
 3. b) w przypadku laureata nagrody głównej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz może obejmować inne dane, o ile okaże się to niezbędne w celu zapewnienia świadczeń składających się na Nagrodę główną, o której mowa w §5 ust.1-6 Regulaminu. 

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także przyznania i wydania nagrody laureatowi, na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z organizacji Konkursu lub dla celów archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie przesłanki niezbędności dla celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit. RODO). 

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, do czasu wyłonienia laureata i ogłoszenia informacji o laureacie, bądź do czasu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe laureata będą przetwarzane do czasu zakończenia wyjazdu, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. 

 1. Dane osobowe laureata nagrody głównej w niezbędnym zakresie mogą być przekazane podmiotom zapewniającym świadczenia składające się na Nagrodę główną, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu, w tym podmiotowi świadczącemu usługę kurierską/pocztową. 

 1. Bez względu na podstawę prawną przetwarzania danych, uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO), uczestnik posiada również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO), uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, uczestnik ma również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzasadnione jest podejrzenie, że dane osobowe uczestnika są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z RODO. 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, otrzymanie nagród i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 

 1. Laureat Konkursu wyraża zgodę na publikację ich danych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie Facebook oraz Instagram. 

 • 9. 

Postanowienia końcowe 


 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia nie stosuje się. 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.naoko-store.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść uczestników bez wcześniejszego poinformowania ich o tym fakcie.

 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: hello@naoko-store.pl