I. Postanowienia ogólne

§ 1

Pod poniższymi pojęciami użytymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, należy rozumieć: 

 1. „NAOKO” – Concept101 sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, ul. Romanowska 55B/32B, 91-174 Łódź (pod tym adresem nie są obsługiwane zwroty; adres do wysyłki zwrotów dostępny jest tutaj) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 780307, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł, NIP 725-228-83-81, e-mail: HELLO@NAOKO-STORE.PL, nr tel. +48 791 575 758,
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://naoko-store.pl oraz jej podstronach,
 3. „Kupujący” – każdą osobę, która zawarła z NAOKO umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 6. „PB jednoosobowy" – osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu z NAOKO umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez NAOKO na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do listy życzeń oraz stworzenia swego Konta.
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
 3. Informacje podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 661 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących. Czynności faktyczne oraz ich prawna kwalifikacja, niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów opisane zostały w § 11 Regulaminu. 

§ 3

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. NAOKO może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Karty podarunkowe, o ile nic innego nie wynika z osobnego regulaminu takiej karty, mogą być realizowane tylko jednorazowo. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

§ 4

 1. NAOKO dostarcza zakupione w Sklepie towary na terenie Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność́ państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń́ (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE, NAOKO wskazuje, że Kupujący mający miejsce zamieszkania lub pobytu w innym państwie, może także dokonać zakupu w Sklepie, z tym jednak zastrzeżeniem, że jako miejsce dostawy musi być wskazany przez takiego Kupującego adres znajdujący się w jednym z państw, do których NAOKO realizuje dostawy.
 2. NAOKO oświadcza, że wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, będą zgodne z umową w rozumieniu przepisów o ochronie konsumenta oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

§ 5

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa w postaci: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0, Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0, przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script. 
  Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o tej grupie plików cookies znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

§ 6

Kupujących obowiązuje zakaz dostarczania podczas korzystania ze Sklepu treści bezprawnych, a więc sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Obejmuje to w szczególności zakaz podawania cudzych danych osobowych bez stosownego upoważnienia.

II. Założenie Konta

§ 7 

 1. Osoba chcąca zawrzeć z NAOKO umowę o założenie Konta powinna wybrać opcję „Stwórz konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę NAOKO skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło.
 3. Kliknięcie przycisku „Utwórz” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do NAOKO i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty NAOKO, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między NAOKO a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
 4. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu trzeciego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

NAOKO zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość w szczególności: edycji swoich danych, dodawania i edycji adresów dostawy, składania zamówień, dodawania towarów do listy życzeń oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

III. Złożenie zamówienia 

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z NAOKO Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich, zmiany liczby sztuk zamawianego towaru lub dodania kolejnych towarów. Kupujący ma także możliwość dodania komentarza do zamówienia. By przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Kupujący posiadający Konto będzie na tym etapie widział dane dotyczące dostawy dodane w jego Koncie (dane można edytować) i będzie mógł wybrać od razu formę płatności. Jeżeli Kupujący ma kod rabatowy, to może podać go w odpowiednim polu. Na tym etapie należy także wybrać formę dostawy. Koszt każdej z form dostawy podany jest w formularzu. Następnie należy przejść do wyboru metody płatności.
 4. Na tym etapie Kupujący będzie mógł wybrać formę płatności. Może także dodać kod rabatowy w odpowiednim polu. W rubryce „Suma” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez NAOKO zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa NAOKO ofertę zawarcia powyższej umowy, przy czym fakt ten Kupujący potwierdza klikając w link potwierdzenia złożenia zamówienia wysłany do Kupującego przez NAOKO na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. NAOKO wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail NAOKO poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od NAOKO wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności: PayPal, Blik, Przelewy24 lub PayPo, Kupujący po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
 6. NAOKO zwraca uwagę, że w przypadku dostawy towaru do Stanów Zjednoczonych może być dodatkowo naliczone cło. Do jego odprowadzenia będzie zobowiązany bezpośrednio Kupujący.

§ 12

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze (za pobraniem), PayPal oraz płatność drogą elektroniczną (m.in. szybki przelew internetowy, Blik, płatność kartą). 
  Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
  Formą dostawy jest przesyłka kurierska oraz dostawa do paczkomatu.
  Terminy wysyłki poszczególnych towarów prezentujemy na kartach towaru w Sklepie. Terminy są podane w dniach roboczych i są liczone od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia w ramach jednego zamówienia kilku towarów o różnym terminie wysyłki, należy brać pod uwagę najdłuższy termin wysyłki. W tej sytuacji bowiem NAOKO wyśle wszystkie zamówione towary w ramach jednej przesyłki. NAOKO może jednak samodzielnie podjąć decyzję o wysłaniu takiego zamówienia w dwóch przesyłkach, by część towarów dotarła szybciej do Kupującego.
  NAOKO rekomenduje, by Kupujący w dniu otrzymania towaru rozpakował go i zauważone uszkodzenia towaru zgłosił jeszcze tego samego dnia do NAOKO oraz do kuriera. Ułatwi to NAOKO przeprowadzenie reklamacji w stosunku do kuriera. Powyższa rekomendacja w żadnym stopniu nie ogranicza praw Konsumentów oraz PB jednoosobowych i nie nakłada na nich obowiązku działania zgodnie z tą rekomendacją.

 § 13

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez NAOKO w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 14

Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

IV. Zwroty i reklamacje 

§ 15

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z NAOKO, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować NAOKO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: DTW Logistics - NAOKO
  Panattoni Park Warszawa Zachodnia
  ul. Sochaczewska 98C
  05-870 Błonie, mailowo na adres: HELLO@NAOKO-STORE.PL lub za pomocą formularza zwrotu online).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, udostępnianego przez NAOKO, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy NAOKO zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NAOKO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. NAOKO dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. NAOKO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do NAOKO niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. NAOKO zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Prosimy o adresowanie zwrotów na:

  DTW Logistics - NAOKO
  Panattoni Park Warszawa Zachodnia
  ul. Sochaczewska 98C
  05-870 Błonie

 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,

§ 16

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez NAOKO lub dotyczące zakupionych towarów można składać:

  • pisemnie:
   • w przypadku reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną na adres NAOKO podany w postanowieniu § 1 lit. a,
   • w przypadku reklamacji dotyczących produktów na adres:

    NAOKO – REKLAMACJE
    UL. WOLSKA 38
    RĄBIEŃ AB 95-070
  • mailowo na następujący adres e-mail: HELLO@NAOKO-STORE.PL ,
  • za pomocą formularza reklamacji online ,
  • osobiście do protokołu w siedzibie NAOKO podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 2. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. NAOKO ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 17 

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 18

 1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres NAOKO podany w § 1 lit. a lub e-mailem na adres HELLO@NAOKO-STORE.PL .
 2. NAOKO może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • NAOKO podejmie decyzję o zakończeniu działania Sklepu,
  • Kupujący, co najmniej dwukrotnie, naruszy zakaz określony w § 6 Regulaminu.

VI. Zmiany Regulaminu 

§ 19 

 1. NAOKO ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  • wprowadzenia przez NAOKO nowych usług, związanych ze Sklepem,
  • zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu,
  • zmian sposobów dostawy lub płatności, albo terminów płatności lub dostawy,
  • modyfikacji ścieżki zakupowej,
  • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, NAOKO prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe 

§ 20

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.